Naar de notaris?

Heeft de overledene ooit in zijn leven een testament laten maken dan zullen de nabestaanden na het overlijden naar de notaris moeten. Als het niet zeker is of de overledene een testament heeft dan kunnen wij dit voor u nagaan bij de notaris. U kunt het ook zelf opvragen via de notaristelefoon (0900-3469393) of bij uw eigen notaris.
Voor het openen van het testament heeft de notaris een uittreksel uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand nodig. Deze krijgt de familie na de uitvaart overhandigd van de uitvaartondernemer. Heeft u advies nodig over een  notaris bij u in de buurt, neem dan gerust even contact met ons op.

De tarieven van de notaris zijn vrij en de kosten hangen af van de tijd die de notaris aan de nalatenschap besteed.
Voor minder draagkrachtigen is er een speciale regeling. Meldt dit bij de notaris.

Taken van de notaris

De notaris zal na een verzoek van de familie:

 • nagaan of er een testament en/of een codicil is;
 • de erfgenamen achterhalen;
 • contact opnemen met de erfgenamen;
 • contact opnemen met de in het testament benoemde executeur testamentair;
 • een verklaring van erfrecht of van executele afgeven;
 • nagaan of er voorzieningen moeten worden getroffen met betrekking tot minderjarige kinderen;
 • een overzicht (laten) maken van baten en schulden;
 • een adviserende taak hebben over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis;
 • de aangifte voor de erfbelasting doen; eventuele aangifte inkomstenbelasting verzorgen;
 • een akte maken waarin de wettelijke verdeling buiten spel wordt gezet;
 • een (notariële) boedelbeschrijving maken;
 • zich inschrijven in het boedelregister;
 • overgaan tot boedelscheiding (akte van verdeling) nadat alle schulden zijn voldaan;
 • het geldverkeer en de uitkering aan de erfgenamen regelen.

Andere deskundigen, zoals een nabestaandenbegeleider of belastingadviseur, kunnen adviseren en ondersteunen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Bij een ingewikkelde nalatenschap of bij onenigheid in de familie is het altijd verstandig een notaris in te schakelen.

Neem de volgende papieren mee naar de notaris

 • de overlijdensakte (die krijgt u van ons);
 • uw identiteitsbewijs;
 • de volledige namen van de erfgenamen, hun adres, burgerlijke staat, geboortedatum en geboorteplaats;
 • een kopie van het testament (indien aanwezig);
 • een eventueel trouwboekje (hierin kunnen kinderen zijn vermeld);
 • een kopie van het samenlevingscontract;
 • (een kopie van) het codicil (indien aanwezig);
 • bankrekeningnummers van de overledene.

Centraal Testamentenregister

Is het testament opgemaakt dan zal de notaris dit in laten schrijven in het Centraal Testamentenregister.

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht wordt opgemaakt en afgegeven door een notaris en hierop staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Vaak heeft men na een overlijden een verklaring van erfrecht nodig om de bank te deblokkeren, voor de hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij, het te gelde maken van polissen of tegoeden van de belasting vrij te krijgen. Laat pas een verklaring van erfrecht opmaken als hier om wordt gevraagd, men maakt anders kosten die niet nodig zijn.

Het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap

Een erfgenaam heeft het recht de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Bestaat de erfenis meer uit schulden dan bezittingen, dan is het verstandig de nalatenschap te verwerpen. Aanvaardt men de nalatenschap dan is men verplicht alle schulden te betalen. Is het niet zeker of er schulden zijn, dan kan de nalatenschap/erfenis beneficiair worden aanvaard; dat wil zeggen: de erfgenaam is niet verantwoordelijk voor de schulden maar mag zich ook tussentijds geen delen van de nalatenschap toe-eigenen. Voor het beneficiair aanvaarden door de langstlevende echtgenoot is een bedenktijd van maximaal 3 maanden na overlijden. Voor het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap moet men een schriftelijk verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank in de regio van de overledene. Besluit men de erfenis te verwerpen dan mag men zich niet als erfgenaam gedragen en zal men een schriftelijke verklaring moeten indienen bij de griffie van de rechtbank in de regio van de overledene. Heeft de overledene kinderen dan zullen zij de erfgenaam worden. Willen zij de erfenis verwerpen dan zullen ook zij een schriftelijke verklaring moeten indienen bij de griffie van de rechtbank.
Indien de erfgenaam start met bijvoorbeeld het opruimen van de inboedel van de overledene, effecten verkoopt of het huis van de overledene te koop zet of de huurovereenkomst beëindigt, dan gedraagt men zich als erfgenaam en heeft men de erfenis aanvaard (dus inclusief de schulden en alle daaraan verbonden verplichtingen).